Poziv na Glavnu skupštinu Radnik d.d. za 01.06.2023.

Poziv na Glavnu skupštinu Radnik d.d. za 01.06.2023.

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 37. Statuta, Uprava društva Radnik, građevinarstvo i građevinska industrija, d.d. Križevci, Ulica kralja Tomislava 45 (dalje u tekstu: Društvo), na sjednici 20.04.2023. donijela je odluku kojom saziva GLAVNU SKUPŠTINU RADNIK d.d. KRIŽEVCI koja će se održati 01. 06. 2023. godine u hotelu Kalnik u Križevcima, Trg S. Florijana 15, s početkom u 19 sati.

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći  DNEVNI RED


1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje popisa sudionika

2. Izvješće o stanju i poslovanju Društva za 2022. godinu i konsolidirano godišnje izvješće Društva,
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2022. godini,
4. Izvješće Revizora o obavljenoj reviziji poslovanja društva u 2022. godini,
5. Odluka o uporabi dobiti,
6. Odluka o razrješnici Upravi za rad u 2022. godini,
7. Odluka o razrješnici Nadzornom odboru za rad u 2022. godini,
8. Odluka o nagradi za rad Nadzornog odbora ,
9. Imenovanje Revizora za 2023. godinu,
10. Odluka o usklađenju temeljnog kapitala i dionica Društva smanjenjem temeljnog kapitala,

11. Odluka o izmjeni članka 8. i članka 9. Statuta Društva,

12. Odluka o opozivu Nadzornog odbora,

13. Izbor Nadzornog odbora,

14. Donošenje odluke o darovanju nekretnine Bjelovarko-Križevačkoj biskupiji.

 

PRIJEDLOG ODLUKA:


Ad. 2. – 4. Glavna skupština ne donosi odluke po točkama 2.- 4. dnevnog reda. Primaju se na znanje Godišnja financijska izvješća i konsolidirano godišnje izvješće Društva za 2022. godinu, kao i izvješća Nadzornog odbora i revizora.


Ad 5. Predlaže se donošenje sljedeće odluke:

Odluka o upotrebi dobiti
1. Utvrđuje se da neto dobit Društva za 2022. godinu iskazana u godišnjim revidiranim financijskim izvješćima iznosi
42.216.355 kn
2. Ostvarena neto dobit Društva za 2022. godinu raspoređuje se:
- iznos od  
42.216.355  kn u ostale rezerve za potrebe investicija u dugotrajnu imovinu.


Ad 6. Predlaže se donošenje sljedeće odluke:
Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva
1. Daje se razrješnica članovima Uprave za rad u 2022. godini.


Ad 7. Predlaže se donošenje sljedeće odluke:
Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva
1. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za rad u 2022. godini.


Ad 8. Predlaže se donošenje sljedeće odluke:
Odluka o jednokratnoj naknadi članovima Nadzornog odbora
1. Odobrava se dodatna jednokratna nagrada za rad sadašnjeg sastava Nadzornog odbora i predsjednika Glavne skupštine i to za predsjednika Nadzornog odbora u neto iznosu od 2.655,00 EUR, a za članove Nadzornog odbora u neto iznosu od 1.327,00 EUR.

Ad 9. Predlaže se donošenje sljedeće odluke:
Odluka o imenovanju revizora Društva
1. Za obavljanje revizije financijskih izvješća Društva te za reviziju konsolidiranih financijskih izvješća Grupe RADNIK za poslovnu 2023. godinu imenuje se Audit d.o.o. Zagreb.
2. Ovlašćuje se Uprava Društva da sklopi odgovarajući ugovor o uslugama revizije s revizorskim društvom iz prethodne točke kojim će se utvrditi i naknada za njegov rad.


Ad. 10. Predlaže se donošenje sljedeće odluke:

Odluka o usklađenju temeljnog kapitala i dionica Društva smanjenjem temeljnog kapitala

 

1. Utvrđuje se da temeljni kapital društva Radnik d.d. upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru iznosi 101.195.500,00 kn (sto jedan milijun sto devedeset pet tisuća petsto kuna), a podijeljen je na 144.565 redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti od 700,00 kn (sedamsto kuna) po dionici. Dionice Društva izdane su kao nematerijalizirani vrijednosni papiri koji se u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. vode pod oznakom RDNK-R-A i izdane su na ime. Temeljni kapital uplaćen je u cijelosti.


2. Ovom Odlukom, koja se donosi zbog usklađenja temeljnog kapitala Društva i dijelova tog kapitala koji se odnose na pojedine dionice s odredbama članka 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (NN 114/22), postojeći iznos temeljnog kapitala preračunava se u iznos izražen u euru, primjenom fiksnog tečaja konverzije kune u euro (1 euro = 7,53450 kn) uz zaokruživanje na najbliži cent, u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje kako su utvrđena Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.


3. U skladu s točkom 2. ove Odluke, temeljni kapital Društva iznosi 13.430.950,96 eura (trinaest milijuna četiristo trideset tisuća devetsto pedeset eura i devedeset šest centi), a nominalni iznos jedne dionice iznosi 92,91 eura (devedeset dva eura i devedeset jedan cent).

 

4. Sa svrhom usklađenja smanjuje se temeljni kapital Društva s iznosa od 13.430.950,96 eura (trinaest milijuna četiristo trideset tisuća devetsto pedeset eura i devedeset šest centi) za iznos od 130.970,96 eura (sto trideset tisuća devetsto sedamdeset eura i devedeset šest centi) na iznos 13.299.980,00 (trinaest milijuna dvjesto devedeset devet tisuća devetsto osamdeset eura).


5. Usklađenje temeljnog kapitala provodi se smanjenjem nominalnog iznosa dionica s iznosa od 92,91 (devedeset dva eura i devedeset jedan cent) za iznos 0,91 eura (devedeset jednog centa) na iznos 92,00 eura (devedeset dva eura).


6. Iznos od 130.970,96 eura (sto trideset tisuća devetsto sedamdeset eura i devedeset šest centi) za koji je smanjen temeljni kapital prenosi se u rezerve kapitala Društva.


7. Nakon preračunavanja i usklađenja temeljni kapital Društva iznosi 13.299.980,00 eura (trinaest milijuna dvjesto devedeset devet tisuća devetsto osamdeset eura) i podijeljen je na 144.565 (sto četrdeset četiri tisuće petsto šezdeset pet) redovnih dionica nominalnog iznosa 92,00 eura (devedeset dva eura).


8. Usklađenjem temeljnog kapitala smanjenjem ne mijenjaju se postojeća prava koja pripadaju dioničarima na temelju zakona i Statuta Društva.


9. Uprava Društva dužna je poduzeti sve radnje vezane za upis ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru i u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.


10. Ova odluka stupa na snagu s danom upisa u sudski registar.


Ad. 11. Predlaže se donošenje sljedeće odluke:

Odluka o izmjeni članka 8. i članka 9. Statuta Društva


1. Članak 8. stavak 1. mijenja se i glasi: „ Temeljni kapital Društva iznosi 13.299.980,00 eura (trinaest milijuna dvjesto devedeset devet tisuća devetsto osamdeset eura).“                                                      

U članku 8. stavku 2., iza točke k) dodaje se točka l) koja glasi: „l) naknadnog smanjenja temeljnog kapitala za iznos od 130.970,96 eura (sto trideset tisuća devetsto sedamdeset eura i devedeset šest centi) zbog usklađenja temeljnog kapitala i dijelova tog kapitala s odredbama članka 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (NN 114/22).“


2. Članak 9. stavak 1. mijenja se i glasi: „Temeljni kapital Društva dijeli se na 144.565 (stotinučetrdesetčetiritisućepetstošezdesetpet) dionica jedinične nominalne vrijednosti 92,00 eura (devedesetdva eura).“


3. Sve ostale odredbe Statuta Društva ostaju neizmijenjene.


4. Uprava Društva dužna je poduzeti sve radnje vezane za upis ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru.


5. Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta.


6. Izmjene Statuta valjane su od trenutka upisa u Sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru.


Ad. 12. Predlaže se donošenje slijedeće odluke:                                                                          

Radi isteka mandata opozivaju se  članovi Nadzornog odbora i to:  Darko Jambreković, iur. iz Križevaca, Prof. dr. sc. Mladen Obad Šćitaroci, dipl. ing. arh, iz Zagreba,  Zdenko Karakaš, dipl.ing.građ. iz Zagreba, Drago Črćek, dipl.ing.građ. iz Križevaca.  


Ad. 13. Predlaže se donošenje slijedeće odluke:                                                                         

U  Nadzorni odbor Radnik d.d. Križevci biraju se:   Darko Jambreković,  iur. iz Križevaca, Prof. dr. sc. Mladen Obad Šćitaroci, dipl. ing. arh., iz Zagreba,  Mirko Kovačev, dipl.ing. šumarstva iz  Kalinovca, Dragan Herceg  iz Križevaca.  Slađana Tubanović iz Križevaca je  predstavnik zaposlenika birana u Nadzorni odbor od strane Radničkog vijeća.

 

Ad. 14. Predlaže se donošenje slijedeće odluke:                                                                

Bjelovarsko-Križevačkoj biskupiji daruje se zemljište u k.o. Vrbovec, zk.ul. 5770, k.č.br. 3328, Štuki oranica, površine 12014 m2, s namjenom za izgradnju nove Rimokatoličke župne crkve u Vrbovcu. Ovlašćuje se predsjednik Uprave da sa Bjelovarsko-Križevačkom biskupijom sklopi ugovor o darovanju.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju svi dioničari koji su s danom objave ovog saziva upisani u knjigu dionica pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. Zagreb, a sudjeluju u radu Glavne skupštine osobno ili putem opunomoćenika na temelju punomoći. Uvid u materijale za Glavnu skupštinu dioničari mogu izvršiti radnim danom od 11 - 13 sati u prostorijama Uprave Društva, Križevci, Ulica Kralja Tomislava 45.
U slučaju da Glavna skupština nema kvorum ista će se održati na istom mjestu u isto vrijeme prvog slijedećeg petka. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari koji su pismeno najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine Upravi društva prijavili svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini. U taj rok se ne uračunava dan prispijeća prijave Društvu. Dioničar odnosno punomoćnik dioničara mora u prijavi, uz svoje osobne podatke (ime i prezime fizičke osobe ili tvrtka pravne osobe, adresa prebivališta ili sjedište), navesti broj i nominalni iznos dionica s kojima sudjeluje u radu Glavne skupštine.
Pravne osobe uz prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini moraju dostaviti izvod iz sudskog registra iz kojeg je vidljiva osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.
Za broj glasova koji pripada pojedinom dioničaru mjerodavno je stanje na računu vrijednosnih papira otvorenom u ovlaštenom Registru vrijednosnih papira, najkasnije na zadnji dan za podnošenje prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.
Od saziva glavne skupštine dioničarima Društva su dostupni svi materijali za Glavnu skupštinu. Materijali za Glavnu skupštinu dostupni su na uvid radnim danom od 12 – 15 sati u prostorijama Uprave (tajnik Uprave). Prijavu sudjelovanja je potrebno uputiti u pisanoj formi poštom na adresu Društva, Ul. kralja Tomislava 45, 48260
Križevci.


Predsjednik Uprave


Mirko Habijanec, dipl.ing.građ.